Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Termen

In deze algemene voorwaarden van BORDUURGIGANT worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

Leverancier:

Alfring zelf-maak-mode te Emmen, handelsnaam op Internet; www.borduurgigant.nl.

Klant:

Een wederpartij van leverancier.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen leverancier en klant.

Artikel 2. Algemeen

a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen leverancier en een klant waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

b. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

c. De bestelling of opdracht middels elektronische formulieren van de klant aan leverancier geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud.

b. Aangegeven prijzen zijn incl. BTW.

c. De klant dient er voor zorg te dragen dat de formulieren correct worden ingevuld.

d. Bestellingen worden indien mogelijk verstuurd als "brievenbuspost". Hierbij worden bij bestellingen tot € 70,00 verzend- en administratiekosten in rekening gebracht, de tarieven staan op de site onder “informatie”, "verzendkosten Nederland". "Brievenbuspost" bestellingen met een waarde hoger dan € 70,00 worden zonder kosten bij klant thuis bezorgd. Risico van verzending van alle brievenbuspost is voor klantIndien u dit risico wilt vermijden kunt u kiezen voor verzending als  "pakketpost" of "verzekerd verzenden", altijd met track  trace.

Bij artikelen die vanwege het formaat, niet als brievenbuspost verzonden kunnen worden, bedragen de verzendkosten altijd € 7,00, dit staat bij de betreffende artikelen vermeld. Bij bestellingen boven € 120,00 wordt dit bedrag verlaagd naar € 4,00 voor alle bestellingen binnen Nederland, naar het buitenland gelden andere tarieven. Deze post wordt met track & trace verzonden, voor verzekerde verzendingen gelden aangepaste tarieven. Leverancier kan op elk moment specificaties en prijzen wijzigen. Dit geldt niet voor bestellingen die al geboekt zijn.

f. De verzendkosten die wij in rekening brengen zijn samengesteld uit porto, verpakking en administratiekosten, het bedrag wat als porto staat afgedrukt op uw zending is slechts een deel van de kosten. Ze hangen o.a. af van de waarde van uw bestelling, afmetingen en andere factoren. 

g. Indien de kosten welke u afgedrukt ziet staan op uw pakket of enveloppe, hoger zijn dan de aan u berekende kosten tijdens het bestelproces, brengen we hier achteraf geen extra kosten voor in rekening.

h. Wanneer de afgedrukte kosten lager zijn, vindt er ook geen verrekening plaats.

i. Wanneer de klant, ondanks de duidelijke informatie vooraf, tijdens het bestelproces in 1e instantie kiest voor iDeal betaling om daarna af te wijken van die keuze en de betaling met PayPal doet, waardoor te weinig kosten worden berekend, worden die extra kosten achteraf in rekening gebracht (PayPal rekent kosten en provisie voor de zogeheten "kopersbescherming"). Bij een eventuele annulering van de bestelling door klant worden de door PayPal aan Borduurgigant berekende kosten en provisie niet gecrediteerd aan klant omdat PayPal deze als kosten ziet als al gemaakt zijn en deze niet door PayPal worden gecrediteerd aan Borduurgigant.

j. Leverancier is niet verplicht zich aan de aanbiedingen te houden indien deze kennelijke onjuistheden bevat als gevolg van o.a. vergissingen, verschrijvingen of technische problemen.

k. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

l. Met het doen van een bestelling of het geven van een opdracht middels elektronische formulieren accepteert de klant deze leveringsvoorwaarden.

m. Annulering van een bestelling of een artikel kan binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn: tot 14 dagen na verzending van de of het artikel(en). Klant kan bestelling van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. Borduurgigant kan de klant vragen naar de reden, maar klant is daartoe niet verplicht. Het reeds betaalde bedrag wordt z.s.m., binnen 14 dagen teruggestort, indien mogelijk via dezelfde betaalwijze als waar producten mee betaald zijn. Hierop worden de door Borduurgigant gemaakte verzendkosten in mindering gebracht indien bestelling al verzonden is en artikelen retour worden gezonden. Indien bestellingen retour gezonden worden, zal creditering plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst en goedkeuring van de retour gezonden artikelen op het adres van Borduurgigant. Kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van klant behalve wanneer hierover andere afspraken zijn gemaakt met Borduurgigant.

n.  Borduurgigant behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de bestelling van alle door Borduurgigant aan de afnemer geleverde artikelen.

Artikel 4. Levering

a. Goederen worden z.s.m. naar klant verstuurd nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt.

b. De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Borduurgigant.
Borduurgigant is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

c. Indien bestellingen bestaan uit artikelen met verschillende levertijden, kunnen bestellingen in delen worden verzonden met berekening van extra verzendkosten, na overleg met  klant.

d. Mocht leverancier niet in staat zijn om wat voor reden dan ook de door klant bestelde artikelen binnen 8 weken of binnen de termijn welke bij afzonderlijke artikelen vermeldt staat te verzenden of in geval dat gekozen is voor afhalen in winkel, te leveren, dan is klant gerechtigd de bestelling schriftelijk of via email kosteloos te annuleren, waarna binnen 10 werkdagen het al betaalde bedrag wordt teruggeboekt d.m.v. dezelfde betaalwijze als waarmee klant betaald heeft.

e. Producten die retour gezonden worden aan leverancier dienen onbeschadigd te zijn en in originele ongeopende verpakking te zitten. Ook dient het originele bestelformulier te worden meegezonden of gelijktijdig per email te worden verzonden. 

Artikel 5. Garantie

a. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

b. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de geleverde artikelen.

c. Wanneer zich een probleem voordoet met het geleverde artikel mag Borduurgigant uw E-mailadres en huisadres doorgeven aan de betreffende leverancier of fabrikant om tot de snelste oplossing te komen, onder voorwaarde dat het alleen daarvoor gebruikt mag worden.

Artikel 6. Onderzoek/Reclames

a. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 8 dagen te melden aan de leverancier. Tekorten in de hoeveelheid meegeleverd materiaal dienen z.s.m. gemeld te worden, doch uiterlijk binnen 1 jaar na ontvangst van het artikel. Ook hiervoor wordt in overleg tussen leverancier en klant een voor beide partijen acceptabele oplossing gezocht.

Artikel 7. Risico overgang

a. Het risico van verlies of beschadiging van onze leveringen, gaat over op klant op het moment waarop deze als "brievenbuspost" door leverancier bij de vervoerder wordt aangeboden. Voor pakketpost en/of verzekerde zendingen ligt het risico bij de vervoerder. Bij verzending "onder rembours" gaat het risico van verlies of beschadiging over op klant op het moment dat het onderwerp van overeenkomst door klant of een door hem aangewezen derde geaccepteerd wordt bij aflevering door een vervoerder.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

a. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens klant beperkt tot wat in deze voorwaarden in artikel 5 is geregeld.

b. De aansprakelijkheid van leverancier blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende artikel.

c. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor;

- Daden of nalatigheden van de klant wat betreft het onderhoud en verwerken van geleverde producten.

- Verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.

- Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden.

- Overmacht, zie artikel 9.

- Overschrijding van de levertijd.

- Besmettingen van computers van klant door e-mail contact met leverancier. Leverancier zal zijn uiterste best doen risico's hiervan uit te sluiten.

c. De op de internetsite vermelde benamingen, benoemingen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn louter aangegeven als indicatie om een product te kunnen omschrijven/tonen. Aan deze kunnen geen rechten worden ontleend omdat deze op meerdere manieren zijn te interpreteren en weergave van kleuren op verschillende schermen niet gelijk zijn. Artikelen, onderdelen van artikelen of de verpakkingen kunnen hier dus van afwijken.

Artikel 9. Retourneren 

a. Indien de klant de bestelde artikelen wil retourneren om andere dan onder artikel 6 genoemde redenen, zullen kosten van verzending (brievenbuspost en onder rembours) van leverancier naar klant en van klant naar leverancier, voor rekening zijn van klant. Retouren dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden gemeld d.m.v. het account of via het contactformulier met het ordernummer, via de site en binnen 14 dagen na afleverdatum terug te zijn bij leverancier.

b. Het aankoopbedrag van de bestelling zal met aftrek van de verzendkosten binnen 14 dagen worden teruggestort met de zelfde optie als waarmee de betaling door klant is gedaan of, indien dit niet mogelijk is, op het door consument/koper aan leverancier doorgegeven rekeningnummer. Dit rekeningnummer dient door consument/koper te worden toegevoegd aan de te retourneren goederen.

c. Artikelen waarvan door klant meerdere exemplaren tegelijk worden besteld of welke door de klant in grotere aantallen dan gebruikelijk voor het betreffende artikel zijn gedaan (dit ter bepaling door Borduurgigant) en/of waarvoor Borduurgigant mogelijk speciaal heeft moeten inkopen kunnen niet geretourneerd worden.

d. Wanneer in uitzonderlijk geval door Borduurgigant toch tot retour nemen wordt besloten, worden alle kosten van Borduurgigant welke samenhangen met de oorspronkelijke levering en het retour nemen in mindering gebracht op het oorspronkelijk aanschafbedrag.

e. Artikelen welke in de opruiming worden gekocht en/of artikelen, waarbij staat vermeld dat het OP=OP artikelen zijn kunnen niet geretourneerd worden.

f. Maatwerk kan niet geretourneerd worden, deze worden op verzoek van de klant op maat gemaakt. Hieronder vallen fotopatronen en fotopakketten. Meterwaren zoals stoffen, die voor de klant op maat worden geknipt, gelden ook als maatwerk. Ook tafelkleden vallen hieronder. Indien minimaal één van de afmetingen groter is dan 100 cm. gaat het vrijwel altijd om maatwerk, deze kleden worden door ons, voor u besteld bij de fabrikant en worden vrijwel altijd, daarna op maat gemaakt, in de door u gekozen stofkleur of stofsoort.

Artikel 10. Overmacht

a. Partijen zijn niet gehouden te komen tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan opzet of schuld.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 11. Recht

a. Op elke overeenkomst tussen leverancier en klant is het Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 2006, hiermede vervallen alle vorige uitgaven. 

Verzending en retouren

Uw levering

Onder levering wordt verstaan het door Borduurgigant afleveren van de bestelling bij vervoerder of het afhalen in de winkel.

Bestellingen worden doorgaans binnen 2 dagen na ontvangst van betaling verzonden, indien voorradig. Ze worden verzonden via Post.nl, standaard als brievenbuspost zonder handtekening, risico klant. Als u de levering door Post.nl wilt kunnen volgen en met handtekening wilt ontvangen, kiest u voor pakketpost. Afhankelijke van wat u kiest, krijgt u een mail met link om uw pakket online te volgen.

Verzendkosten omvatten behandeling en verpakking van bestelling, alsmede de verzendkosten. Wij raden u aan uw bestellingen te combineren in één bestelling. Bij twee verschillende bestellingen worden deze afzonderlijk verwerkt, verzendkosten worden op ieder afzonderlijk toegepast. Uw pakket wordt verzonden voor eigen risico, behalve wanneer u tijdens het bestelproces hebt gekozen voor verzekerd verzenden. Er is ruim aandacht voor de bescherming van kwetsbare artikelen.